Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Для розгляду питання про публікацію статті у науковому збірнику необхідно до визначеного терміну подати наступні матеріали:

 1. Файл з текстом статті та анотаціями.

Обсяг: стаття – 0,5-1 авторського аркуша (20 000 – 40 000 знаків включаючи посилання),
рецензія, повідомлення – 0,25-0,5 авторського аркуша (10 000 – 20 000 включаючи посилання). Анотації, список джерел і/або References не враховувати.

Формат А-4, відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14, гарнітура Times New Roman; поля: ліворуч – 3 см, угорі та внизу – 2,5 см, праворуч – 1,5 см; абзац – 0,5 см (у тексті статті).

Сторінки статті мають бути пронумеровані.

Посилання на джерела в тексті підсторінкові з наскрізною нумерацією. Оформляти мовою оригіналу відповідно до вимог Гарвардського стилю (Harvard reference system).

Структура статті:

 • УДК;
 • назва статті українською мовою;
 • автор(и) українською мовою;
 • науковий(і) ступінь(ені), вчене(і) звання, посада(и), повна назва підрозділу та установи, де виконувалася робота;
 • анотація українською мовою (900-1000 знаків з пробілами);
 • ключові слова українською мовою;
 • назва статті (англійською мовою)[1];
 • автор(и) (англійською мовою);
 • науковий(і) ступінь(ені), вчене(і) звання, посада(и), повна назва підрозділу та установи, де виконувалася робота (англійською мовою);
 • розширена анотація англійською мовою (для статтей англійською мовою зробити розширене резюме українською) – Abstract[2]; Обсяг до 1 сторінки (1800-2000 знаків з пробілами)
 • ключові слова англійською мовою – Keywords;
 • У випадку, коли стаття написана іншою мовою (крім української чи англійської) –
  вищеозначені пункти подаються мовою оригіналу першочергово, а потім – українською та англійською. Розширена анотація Abstract подається українською і англійською мовою.
 • текст статті мовою оригіналу (постановка наукової проблеми та її значення; аналіз останніх досліджень із цієї проблеми; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу; висновки);
 • список джерел (в алфавітному порядку), оформляти у відповідності до вимог Гарвардського стилю (Harvard reference system);
 • список джерел в романській абетці (транслітерований) – References[3].
 1. Довідка про автора. Подається електронна, а перша сторінка з підписами - сканована.

Довідка про автора

Відомості про автора:

Прізвище

Ім’я

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Місце

роботи (установа)

Місце ро-боти (підрозділ)

Мовою написання статті

 

 

 

 

 

 

 

Українською мовою

 

 

 

 

 

 

 

Англійською мовою

 

 

 

 

 

 

 

Контактні телефони автора

 

E-mail

 

ORCID автора

* Для індексації у наукометричних базах даних.

Поштова адреса для листування

 

Поштова адреса для листування (англійською)

 

Назва статті (оригінальна)

 

Назва статті (українською)

 

Назва статті (англійською)*

* У назвах всі значущі слова (крім артиклів і прийменників) повинні починатися з великої літери (абсолютно неприпустиме написання з великої літери лише частини смислових слів).

Транслітерована назва статті

* Для індексації у наукометричних базах даних.

Анотація мовою написання статті

 

Анотація українською мовою (Abstract)

 

Abstract  (англійською)

 

References

 

 

Автор надає право Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича розміщувати свою статтю повністю або частково у наукометричних та наукових базах, у ресурсах відкритого доступу та у мережі Інтернет.

                                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                        підпис         

Автор несе всю відповідальність за зміст цієї статті та факт її публікації. Автор підтверджує, що надані матеріали є оригінальними, раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію. Автор погоджується з редакційної політикою видання та визнає принципи академічної доброчесності.

  _________________________                                      __________________/______________/                                         дата                                                                                        підпис                     П.І.Б

 

 

 1. Відсканована рекомендація (для авторів, які не мають наукового ступеня) наукового керівника чи особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (за підписом кандидата або доктора наук відповідного профіля; підпис завіряється печаткою).

 

У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис.

Редколегія зберігає за собою право технічно форматувати і редагувати рукописи.

 

Матеріали збірника розміщуються на офіційному сайті видання (за адресою http://mhpi.
chnu.edu.ua), а також на сторінці кафедри міжнародних відносин ЧНУ (http://www.interrel.
chnu.edu.ua/ index.php?page=ua/07journals). Інформація про терміни прийому статей до чергового тому подається там само.

 

 [1] У перекладі назви статті англійською не повинно бути жодних транслітерацій, окрім неперекладних назв власних імен, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується неперекладний сленг. У назві всі значущі слова (крім артиклів і прийменників) повинні починатися з великої літери. Наприклад, From National Interest to Global Reform: Patterns of Reasoning in British Foreign Policy Discourse.

[2] Abstract. Анотація англійською мовою повинна бути інформативною (без загальних слів), оригінальною (не повторювати скорочену анотацію, подану українською мовою), змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень) та структурованою (можливо, навіть рубрикація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, висновки). Англомовна анотація повинна бути написана англійською мовою без використання автоматичних перекладачів. Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає»). Історичні довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт та загальновідомі положення не наводять. У тексті анотації слід вживати термінологію і синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у науковій англійській мові). Скорочення та умовні позначення, крім загальновживаних (в тому числі в англомовних спеціальних текстах), застосовують у виняткових випадках або дають їх визначення при першому вживанні. На сайті видавництва EMERALD наведені приклади того, як не треба (http://www.emeraldinsight.com/authors/ guides/write/abstracts.htm?part=3&) і як треба писати реферат (резюме, анотацію).

[3] References. Список літератури в романській абетці (транслітерований) оформляти у відповідності до вимог Гарвардського стилю (Harvard reference system). Зразки оформлення джерел за Гарвардським стилем можна знайти за цим посиланням http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/write/ harvard.htm?part=3. Транслітерований список літератури (References) необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список джерел, наданий українською мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному в латиниці. Назва транслітерованого списку джерел має бути англійська: References. У жодному разі її не слід транслітерувати: SPISOK LITERATURY або використовувати інші назви. Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/transliteratsiia. Для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.